Небесна сотня. На сторожі гідності.

Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545

№ 103 Про створення архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації

 

11 травня 2016 року

 

103
Про створення архітектурно-містобудівної ради
при відділі містобудування та
архітектури, будівництва та
інфраструктури райдержадміністрації
 

 

Керуючись законами України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно – містобудівні ради», розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.12.2013 № 172-к «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 грудня 2012 року № 472 та утворення сектору з організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Володимирецької райдержадміністрації»:

 1. Утворити при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації архітектурно-містобудівну раду.
 2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, що додається.
 3. В.о. начальника відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації Марковцю О.М. в місячний термін сформувати персональний склад архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.
 4. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2012 № 30 «Про створення архітектурно-містобудівної ради при відділі будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації» та від 30.07.2013 № 201 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2012 № 30 «Про створення архітектурно-містобудівної ради при відділі будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації».
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижого А.П.

 

Голова адміністрації                                                                      В.Хоружий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Володимирецької
райдержадміністрації
11 травня 2016 року № 103

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архітектурно-містобудівну раду
при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (далі – Рада) при відділі містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

1.2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Рада діє на громадських засадах.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

 1. Основні завдання Ради

2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів;

будівництва об’єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об’єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об’єктів реставрації, пристосування пам’яток архітектури та містобудування).

2.2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації та проектів будівництва мають рекомендаційний характер і можуть враховуватися під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

2.4. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

 1. Склад і структура Ради

3.1. Головою Ради є начальник відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, або особа яка виконує обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Секретар Ради призначається з числа посадових осіб відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п’ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.

3.4. Персональний склад Ради формується головою Ради та затверджується наказом начальника відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, або особи яка виконує обов’язки начальника відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

3.5. У разі неспроможності формування Ради згідно з пунктами 3.2, 3.3 цього Положення питання розглядаються Радою вищого рівня.

 1. Організаційні засади членства у Раді

4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Члени Ради мають право:

заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради;

брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об’єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

 1. Організація роботи Ради

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються головою Ради.

Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням голови Ради.

Засідання Ради є відкритими.

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання Раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на відділ містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

5.5. Відділ містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.

У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні Ради проектів реконструкції об’єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.11. До протоколу включаються:

поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;

питання, які розглядаються на засіданні;

відомості про замовника;

дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

у разі необхідності: основні характеристики об’єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об’єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради.

5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

Керівник апарату адміністрації                                                      С. Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь

Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Опитування

Оцініть, будь ласка, діяльність державних службовців за шкалою від 1 до 5, де 5 найвищий бал.

 • 5 (67%, 2 за голосами)
 • 4 (33%, 1 за голосами)
 • 3 (0%, 0 за голосами)
 • 2 (0%, 0 за голосами)
 • 1 (0%, 0 за голосами)

Всього голосів: 3

Loading ... Loading ...
Вільні творять майбутнє
Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну. Андрей Шептицький. Рік великого митрополита

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-30-45

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ