Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території для розміщення та будівництва об’єктів вітряної енергетики(вітрових електростанцій) на території Красносільської, Новаківської сільських рад та Володимирецької селищної ради (за межами населених пунктів) Володимирецького району Рівненської област

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту детального плану території для розміщення та будівництва об’єктів  вітряної енергетики(вітрових електростанцій) на території Красносільської, Новаківської сільських рад та Володимирецької селищної ради (за межами населених пунктів) Володимирецького району Рівненської області

 

  1. Замовник проекту

Володимирецька районна державна адміністрація Рівненської області.

Адреса: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець,
вул. Грушевського, 56.

Тел. / факс: (03634) 2-31-34/2-56-60

Електронна поштова скринька: mail@volodrda.gov.ua

 

  1. Інвестор проекту

Товариство  з обмеженою відповідальністю  «РІВНЕ ВІНД»

Адреса:  01135, м. Київ, Шевченківський район, вул. Андрющенка Григорія,
буд. 6-Г, секція 1, приміщення 20-1;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42636683;

Директор: Герасименко М.В

Тел.: +38(067)3298529.

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (ДПТ)земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів на території Красносільської сільської ради, Новаківської сільської ради та Володимирецької селищної ради Володимирецького  району Рівненської області, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд,об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за рахунок земель загального користування.

ДПТ є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

ДПТ включає земельні ділянки з кадастровими номерами: №5620885800:04:039:0098(2шт.); №5620885800:04:036:0559; 5620885800:04:036:0632; №5620885800:04:034:0565, №5620885800:04:034:0567, №5620885800:04:034:0562, №5620885800:04:034:0563, №5620885800:04:034:0564 – на території Красносільської сільської ради; №5620887100:02:067:0013 – на території Новаківської сільської ради;
№ 5620855100:04:022:0015, № 5620855100:04:022:0023 (2шт.) – на території Володимирецької селищної ради.

Основними цілями детального плану території є:

– обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок на категорію: «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

– формування принципів планувальної організації забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території враховуються (за наявності): генеральний план населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами енергогенеруючого підприємства – будівництво вітроенергетичних установок, об’єктів інженерного забезпечення, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території.

Детальним планом території пропонується будівництво об’єктів вітряної енергетики на території Красносільської сільської ради, Новаківської сільської ради та Володимирецької селищної ради Володимирецького  району Рівненської області.

Відповідно до частини першої ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено, зокрема «вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше».

Таким чином, зазначений документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку впровадження планової діяльності.

 

  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– для атмосферного повітря:викиди забруднюючих речовин на стадії будівництва, що мають тимчасовий характер; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відсутній;

– для флори та фауни: порушення рослинного покриву на території будівництва ВЕС; можливий потенційний вплив на авіфауну;

– для ґрунтів:для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;

– для мікроклімату, водного середовища:вплив відсутній

– для здоров’я населення:шумовий вплив, вібрація, інфразвукове та електромагнітне випромінення в межах допустимих значень;тривалість можливого «ефекту мерехтіння тіні» від об’єктів, що обертаються, не перевищуватиме рекомендованих значень;поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства, тому прогнозований вплив допустимий.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Тернопільської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

6.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. Розвиток альтернативної енергетики, в тому числі вітрової, передбачено Стратегією розвитку Рівненськоїобласті на період до 2027 року. Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є вітрова енергія. Будівництво вітроелектростанцій, передбачених у детальному плані території, дозволить покращити умови електропостачання мешканців населених пунктів Володимирецького району, а також сприятиме зниженню залежності України від імпорту енергетичної сировини. Таким чином, планована діяльність відповідає напрямкам розвитку енергетичної сфери України, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого детального плану території.

Проте в процесі здійснення СЕО буде розглянуто «нульовий сценарій» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про СЕО.

 

7.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;

– врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;

– врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень. Критерії оцінки – сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

8.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

– ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

– планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);

– захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);

– заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання:

– заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

9.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

 

10.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення та будівництва об’єктів  вітряної енергетики (вітрових електростанцій) на території Красносільської, Новаківської сільських рад та Володимирецької селищної ради (за межами населених пунктів) Володимирецького району Рівненської області, подаються до Володимирецька районна державна адміністрація Рівненської області за адресою: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 56, або на електронну поштову скриньку: mail@volodrda.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням:http://www.volodrda.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій:з 26.11.2020 року протягом 15 днів (включно до 11.12.2020 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Гру    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97