Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№42 Про районну комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2016-2020 роки

 УКРАЇНА

 

 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

 

22 лютого 2016 року

 

                                           № 42
Про районну комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2016-2020 роки

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин та населених пунктів району:

  1. Схвалити районну комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації подати в установленому порядку Програму на затвердження районній раді.
  3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік, формуванні районного бюджету на наступні роки передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижого А.П.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                 В. Хоружий

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

22 лютого 2016 року

№ 42

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Володимирецького району на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

Визначення термінів.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

генеральний   план   населеного   пункту   –  містобудівна документація,   що   визначає   принципові   вирішення   розвитку, планування,  забудови  та іншого використання території населеного пункту;

містобудівна   документація   –  затверджені  текстові  та графічні матеріали з питань регулювання  планування,  забудови  та іншого використання територій;

план   зонування   території   (зонінг)   –   містобудівна документація,   що   визначає   умови  та  обмеження  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

територія  –  частина  земної   поверхні   з   повітряним простором  та  розташованими  під  нею  надрами у визначених межах (кордонах),  що  має  певне  географічне  положення,  природні  та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси.

Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна   документація,   яка   поділяється  на  документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.

Містобудівна документація  розробляється  на  паперових  і електронних  носіях  на оновленій картографічній основі в цифровій формі  як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  державній геодезичній   системі   координат   УСК-2000   і   єдиній  системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування  баз даних містобудівного кадастру.

Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського,   соціального   та  культурного  розвитку  повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Вимоги  містобудівної  документації  є  обов’язковими  для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Рішення  про   розроблення   схем   планування   території району (або його частини), внесення змін   до  них  чи  окремих  їх  розділів  приймає районна рада.

Організація   розроблення   та  внесення  змін  до  схем планування  території  району (або його частини)  здійснюється   районними    державними адміністраціями.

Замовником схем планування території  району (або його частини)  є районна рада.

Схема  планування  території  району (або його частини)  затверджується  рішенням  районної  ради  за умови отримання позитивного висновку державної експертизи.

Планування   територій  на  місцевому  рівні  здійснюється шляхом розроблення та затвердження  генеральних  планів  населених пунктів,  планів зонування територій і детальних планів території, їх  оновлення  та  внесення  змін  до  них.

 

Сучасний стан проблеми

Забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій в районі за останні 5 років покращилось. Якщо на кінець 2010 року нові генеральні плани мали тільки 7 населених пунктів, то на кінець 2015 року їх мають 36 населених пунктів, що становить 53 відсотки.

Так із 67 населених пунктів району нові генеральні плани мають: смтВолодимирець, смт Рафалівка, села Антонівка, Чаква, Балаховичі, Острів, Берестівка, Острівці, Більська Воля, Малий Жолудськ, Великі Цепцевичі, Воронки, Городець, Довговоля, Жовкині, Кідри, Красносілля, Зелене, Лозки, Любахи, Мульчиці, Журавлине, Озеро, Озерці, Городок, Полиці, Веретено, Сошники, Іванчі, Половлі, Сопачів, Собіщиці, Степангород, Стара Рафалівка, Бабка, Хиночі.

План зонування території мають 33 населенні пункти: смт Рафалівка, Антонівка, Чаква, Балаховичі, Острів, Берестівка, Острівці, Більська Воля, Малий Жолудськ, Великі Цепцевичі, Воронки, Жовкині, Кідри, Красносілля, Зелене, Лозки, Любахи, Мульчиці, Журавлине, Озеро, Озерці, Городок, Полиці, Іванчі, Веретино, Сошники, Половлі, Собіщиці, Сопачів, Степангород, Стара Рафалівка, Бабка, Хиночі.

Розрахунковий термін дії містобудівної документації становить 20-25 років. В 27 населених пунктах містобудівна документація розроблена 30-46 років тому, зв’язку з чим потребує нового розроблення. Крім того, часто виникає об’єктивна необхідність коригування генпланів, виготовлених менш ніж 15 років тому.

З 32 сільських, селищних рад розроблено 21 схему планування територій сільських рад та 1 схему планування території селищної ради.

На виготовлення містобудівної документації за період 2010-2015 років використано 1,926 млн.грн, у тому числі враховуючи кошти забудовників.

 

Мета та завдання програми

Основна мета Програми – своєчасне забезпечення населених пунктів та територій Володимирецького району містобудівною документацією.

Планування і забудова  територій  –  діяльність  державних органів,  органів місцевого самоврядування,  юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:

1) прогнозування розвитку територій;

2) забезпечення   раціонального   розселення   і   визначення напрямів сталого розвитку територій;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

4) взаємоузгодження   державних,   громадських  та  приватних інтересів під час планування і забудови територій;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської       забудови,      виробничих,      рекреаційних, природоохоронних,  оздоровчих,  історико-культурних та інших зон і об’єктів;

6) встановлення    режиму   забудови   територій,   на   яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

7) розроблення  містобудівної  та   проектної   документації, будівництво об’єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження,   створення   та   відновлення   рекреаційних, природоохоронних,  оздоровчих територій та  об’єктів,  ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

10) створення      та     розвиток     інженерно-транспортної інфраструктури;

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з  обмеженими  фізичними  можливостями та інших маломобільних груп населення;

11) проведення моніторингу забудови;

12) ведення містобудівного кадастру;

13) здійснення контролю у сфері містобудування.

 

Фінансове забезпечення програми

Фінансування   робіт  з  планування  території  району (або його частини), населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

 

Очікувана ефективність виконання програми

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

Вартість робіт з розроблення містобудівної документації включає в себе:

– топографо-геодезичну зйомку М 1:2000;

– інженерно-геологічні розвідування;

– розробка генерального плану та плану зонування.

Попередні розрахунки вартості робіт відображено в таблиці.

Містобудівна документація Орієнтовна вартість робіт, тис.грн.
2016 2017 2018 2019 2020
1 Схема планування території району 500 500 500
2 Генеральні плани: в тому числі по населених пунктах 697 220 324 71 102
2.1 Володимирець 263
2.2 Острів 26
2.3 Біле 64
2.4 Малі Телковичі 34
2.5 Новосілки 30
2.6 Березино 26
2.7 Кругле 35
2.8 Рудка 53
2.9 Мостище 23
2.10 Чучево 26
2.11 Великі Телковичі 75
2.12 Бишляк 47
2.13 Нетреба 50
2.14 Луко 35
2.15 Сварині 64
2.16 Велихів 46
2.17 Каноничі 69
2.18 Дубівка 71
2.19 Липне 26
2.20 Кошмаки 32
2.21 Суховоля 61
2.22 Чудля 51
2.23 Уріччя 11
2.24 Зелениця 23
2.25 Ромейки 92
2.26 Діброва 26
2.27 Щоків 22
2.28 Радижево 33
3 Плани  зонувань територій:

в тому числі по населених пунктах

100 156 11 38 16
3.1 Володимирець 22
3.2 Острів 5
3.3 Біле 10
3.4 Малі Телковичі 6
3.5 Новосілки 6
3.6 Березино 5
3.7 Кругле 6
3.8 Рудка 8
3.9 Мостище 5
3.10 Чучево 6
3.11 Великі Телковичі 12
3.12 Бишляк 9
3.13 Нетреба 8
3.14 Луко 7
3.15 Городець 64
3.16 Сварині 10
3.17 Велихів 9
3.18 Довговоля 47
3.19 Каноничі 10
3.20 Дубівка 10
3.21 Липне 5
3.22 Кошмаки 5
3.23 Суховоля 6
3.24 Чудля 6
3.25 Уріччя  
3.26 Зелениця 5
3.27 Ромейки 12
3.28 Діброва 6
3.29 Щоків 5
3.30 Радижево 6
  Разом по району 1297 876 835 109 118

  

 

Керівник апарату адміністрації                                                             С. Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97