№ 5 Про районну програму підтримки молоді на 2016-2020 роки

герб_для розпоряджень

 УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

 

 

13 січня 2016 року

№ 5

Про районну програму підтримки          молоді на 2016-2020 роки

 

 

 

На підставі статей 17, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1018-р, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2015 року  № 716 «Про обласну програму підтримки молоді на 2016-2020 роки» та з метою реалізації в  районі молодіжної політики:

  1. Схвалити районну програму підтримки молоді на 2016–2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту   райдержадміністрації   подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.
  3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах фінансових ресурсів.
  4. Виконавцям забезпечити виконання Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щороку до 25 червня та 25 грудня.
  5. Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан реалізації Програми подавати управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації щороку до 01 січня та 01 липня щороку.
  6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Рижого А. П.

Голова  адміністрації                                                                                В. Хоружий

Додаток

до розпорядження голови

Володимирецької райдержадміністрації

13 січня 2016 року  № 5

 

Програма

підтримки молоді в районі на 2016 – 2020 роки

 Загальні положення

Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими, як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

Делегування громадським організаціям виконання частини заходів Програми за умови організаційного та методичного сприяння з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів державної молодіжної політики в районі дасть змогу запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між місцевими органами влади та громадськими організаціями.

 Мета, основні завдання та шляхи реалізації Програми

Мета Програми полягає у створенні системи всебічної підтримки формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді — створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;

запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

активізації молодіжного та дитячого скаутського руху;

інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками,  популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом;

забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні структури;

забезпечити збільшення чисельності молоді регіону, охопленої заходами Програми на 5 – 10 відсотків;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів європейського союзу та інших іноземних держав.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

 

  1. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді

 

Найменування заходу Термін виконання

 

Виконавці
1. Забезпечити проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, в тому числі:

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації     району
1.1. Проводити районні освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації     району
1.2. Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них Упродовж

2016 – 2020 років

Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму, громадські організації району
3. Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів із широким залученням громадських організацій та органів учнівського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, в тому числі: Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, громадські організації району
3.1. Проводити районні молодіжні освітньо-виховні, культурно-мистецькі, інтелектуальні, спортивні, інформаційно-просвітницькі та інші заходи із широким залученням громадських організацій та органів учнівського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ культури та туризму райдержадміністрації
3.2. Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ культури та туризму райдержадміністрації
4. Забезпечити проведення районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ культури та туризму райдержадміністрації
5. Проводити та взяти участь у всеукраїнських, обласних та місцевих акціях, іграх (в т. ч. комп’ютерних), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах (тренінгах), конференціях, форумах, фестивалях, пленерах та інших заходах (зокрема клубу веселих та кмітливих)  з метою підтримки  ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ культури та туризму райдержадміністрації

 

  1. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

Найменування заходу Термін виконання Виконавці
1. Забезпечити проведення  районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення  соціальних роликів та  реклами спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, в тому числі: Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації  району
1.1. Проводити  районні  акції,  конкурси, засідання за круглим столом, дебати, семінари, виставки, семінари-тренінги, тренінги, конференції, форуми, фестивалі, табори, вишколи, походи, збори-походи та інші заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення  соціальних роликів та  реклами, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та  спорту райдержадміністрації,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації району
1.2. Провести районний конкурс соціальної реклами серед дітей та молоді і забезпечити розміщення робіт – переможців конкурсу в комунальних засобах масової інформації, на носіях зовнішньої реклами Упродовж

2016 – 2020 років

Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації району
1.3. Надати підтримку у проведенні оздоровчих дитячих та молодіжних вишкільних таборів Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та  спорту райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Проводити районні освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; видавати інформаційні матеріали, виготовляти і розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на зміцнення психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризацію серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, в тому числі:

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму  райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.1. Проводити районні освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи, видавати інформаційні матеріали спрямовані на зміцнення психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.2. Забезпечити роботу спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування відповідального батьківства  серед дітей та молоді

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.3. Виготовляти та поширювати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування відповідального батьківства молоді Упродовж

2016 – 2020 років

Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

  • Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

 

Найменування заходу Термін виконання Виконавці
1. Прийняти участь в заходах, спрямованих на  формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об’єднань Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

  1. Створення умов для забезпечення молоді житлом

 

Найменування заходу Термін виконання Виконавці
1 2 3 4
1. Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом Упродовж

2016 – 2020 років

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Керівник апарату адміністрації                                                              С. Римарчук

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь