Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 75 Про затвердження положень структурних підрозділів райдержадміністрації

герб_для розпоряджень

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

28 березня 2016 року

№ 75

Про затвердження положень структурних
підрозділів райдержадміністрації

Відповідно до статтей 5, 6, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпоряджень голови райдержадміністрації від          25 грудня 2015 року № 146 «Про впорядкування структури та штатного розпису апарату райдержадміністрації», від 22 лютого 2016 року № 11-к «Про  внесення змін в граничну чисельність та штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації»:

 1. Затвердити положення структурних підрозділів райдержадміністрації, що додаються, а саме:

– відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

– сектору «З державної реєстрації» райдержадміністрації.

 1. Вважати такими, що втратили чинність абзац п’ятий пункту 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 12 липня 2013 року № 185 «Про затвердження положень структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації» та абзац третій пункту 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 19 листопада 2015 року № 351 «Про затвердження положень структурних підрозділів райдержадміністрації».
 2. Керівникам вищеназваних структурних підрозділів розробити, замінити посадові інструкції працівників та подати їх на затвердження в установленому порядку.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації С.Римарчук.

  Голова  адміністрації                                                                             В. Хоружий

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови
Володимирецької районної
державної адміністрації

28 березня 2016 року № 75

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової роботи апарату

районної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

1.1. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Відділ утворюється головою районної державної адміністрації та підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації, який здійснює керівництво апаратом адміністрації.

1.2. Основним завданням відділу є здійснення організаційного та кадрового забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими  законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а також цим положенням.

1.4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян.

1.5. Працівників відділу призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку, згідно з законодавством про державну службу.

ІІ. Основні функції та завдання

      2.1. Відділ організаційно-кадрової роботи:

2.1.1. Здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку виконання на території району Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів облдержадміністрації, райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, одержує від них інформацію з цих питань.

2.1.2. Забезпечує взаємодію відділів, управлінь, служб районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у здійсненні повноважень, надає їм методичну допомогу.

2.1.3. Здійснює аналітичне та організаційне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації при виконанні ними обов’язків, покладених згідно з розподілом функціональних повноважень.

2.1.4. Забезпечує організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації.

           2.1.5. Забезпечує на час відсутності секретаря колегії райдержадміністрації  протоколювання засідань колегії.

2.1.6. Організовує контроль за діяльністю відділів, управлінь та служб райдержадмінстрації, органів місцевого самоврядування з питань додержання вимог Конституції України, законів України, інших актів чинного законодавства, реалізації розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій.

2.1.7. Забезпечує підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи районної державної адміністрації і доводить їх до виконавців, контролює їх реалізацію, систематично інформує з цих питань голову і заступників голови адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.

2.1.8. Узагальнює разом з іншими відділами, управліннями і службами районної державної адміністрації матеріали для підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.1.9. Організовує і проводить протокольні заходи голови адміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу. Працівники відділу за дорученням керівництва районної державної адміністрації беруть участь у нарадах при голові районої державної адміністрації, в роботі колегій, засідань, нарадах, семінарах та інших заходів, що відбуваються у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.1.10. Готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних рад.

2.1.11. За дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із працівників відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах за участю голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату.

2.1.12. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району.

2.1.13. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.1.14. Забезпечує в межах функціональних повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.1.15. Забезпечує доступ до публічної інформації шляхом висвітлення її на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.

2.1.16. За дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, забезпечення здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.1.17. Узагальнює і готує пропозиції про делегування окремих повноважень головою районної державної адміністрації органам місцевого самоврядування.

2.1.18. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснює методичне та інформаційне забезпечення виконкомів сільських та селищних рад району з кадрових питань, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами.

2.1.19. Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту: визначає потребу в кваліфікованих кадрах, прогнозує розвиток персоналу, заохочує працівників до службової кар’єри, забезпечує їх безперервне навчання.

2.1.20. Документально оформляє проходження державної служби та трудових відносин.

  2.1.21. Організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників апарату райдержадміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з чисельністю до 5 осіб включно (далі малочисельних), керівників територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, призначення і звільнення яких погоджуються головою райдержадміністрації, осіб, зарахованих до кадрового резерву, осіб, рекомендованих для вступу в Національну академію державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, інших осіб в базі персональних даних «Кадровий облік» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

  2.1.22. Формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників структурних підрозділів.

2.1.23. Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою.

2.1.24. Бере участь у розроблені структури райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації.

  2.1.25. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних, комунальних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.

  2.1.26. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників та працівників структурних підрозділів.

  2.1.27. Проводить роботу з резервом кадрів апарату адміністрації, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах адміністрації, вносить голові  адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

  2.1.28. Вивчає разом з іншими підрозділами апарату райдержадміністрації особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації та малочисельних структурних підрозділах адміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті райдержадміністрації її структурних підрозділах.

  2.1.29. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсній комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

  2.1.30. Розглядає та вносить керівнику апарату адміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

  2.1.31.  Готує запити щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті райдержадміністрації та малочислених структурних підрозділах райдержадміністрації та на підставі відомостей, наданих спеціально уповноваженими органами на проведення спеціальної перевірки, готує довідку про результати проведеної спеціальної перевірки та подає її керівництву райдержадміністрації.

  2.1.32. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації та керівників і працівників малочисельних  структурних підрозділів райдержадміністрації.

  2.1.33. Оформляє документи про прийняття Присяги, ознайомлення із Загальними правилами поведінки державних службовців та присвоєння рангів державним службовцям, вносить відповідні записи до трудових книжок.

  2.1.34. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату та малочислених структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації.

  2.1.35. Здійснює облік робочого часу працівників апарату та малочисельних структурних підрозділів райдержадміністрації;

  2.1.36. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

  2.1.37. Веде облік розпоряджень про відрядження працівників апарату, керівників та працівників малочислених структурних підрозділів райдержадміністрації.

  2.1.38. Своєчасно готує документи щодо призначення пенсій працівникам апарату, керівникам та працівникам малочислених структурних підрозділів  адміністрації.

  2.1.39. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

  2.1.40. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

  2.1.41. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах адміністрації  відповідно до вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

  2.1.42. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи в самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації.

  2.1.43. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації бере участь в навчанні державних службовців.

  2.1.44. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи,  зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном,  щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

  2.1.45. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

          2.1.46. Здійснює обробку персональних даних в базі персональних даних «Кадровий облік» з метою реалізації трудових відносин, соціального захисту, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ.

          2.1.47.Розглядає звернення громадян, що стосуються повноважень відділу.

          2.1.48. За дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, який здійснює керівництво апаратом адміністрації,  опрацьовує і в установлені строки подає в організаційний відділ облдержадміністрації інформацію про стан справ в районі.

          2.1.49. Готує проекти розпорядження голови райдержадміністрації та Почесні грамоти райдержадміністрації стосовно професійних свят установ і організацій, що відносяться до сфери управління галузевих міністерств і відомств.

          2.1.50. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації, малочислених структурних підрозділах райдержадміністрації.

          2.1.51. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

ІІІ. Права відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. За дорученням керівництва адмінстрації в межах повноважень і чинного законодавства вивчати і перевіряти роботу відділів та служб адміністрації, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування.

3.1.2. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на  нього завдань.

3.1.3. Бути присутнім на засіданнях, нарадах управлінь, відділів районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення їх підготовки та проведення.

3.1.4. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

3.1.5. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.6. Скликати в установленому порядку нараду з питань, що належать до його компетенції.

3.1.7. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.8. Порядок здійснення відділом своїх повноважень визначається регламентом райдержадміністрації, який затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3.1.9. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3.1.10. Відділ може виконувати і інші завдання, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3.1.11. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації у встановленому порядку.

3.1.12. Працівників відділу організаційно-кадрової роботи призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.

           3.1.13. Вимоги до начальника: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

ІV. Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.1.2. Готує план роботи відділу та забезпечує його виконання. Розробляє номенклатуру справ.

4.1.3. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту районної державної адміністрації, положення про апарат районної державної адміністрації, виконанням функціональних обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.

4.1.4. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню відповідальних працівників відділу.

4.1.5. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ та його структуру.

4.1.6. Вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

4.1.7.  Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

4.1.8.  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє по них проекти розпоряджень.

4.1.9.  Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

4.1.10. Організовує підготовку і надання необхідних інформаційно-довідкових матеріалів відповідним підрозділам обласної державної адміністрації.

4.1.11. Забезпечує надання практичної і методичної допомоги в роботі керівникам і працівникам  структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

4.1.12. Виконує й інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник  апарату  адміністрації                                                         С. Римарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Володимирецької
районної державної адміністрації

28 березня 2016 року № 75

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор «З державної реєстрації»

Володимирецької районної державної адміністрації

 1. Загальні положення
 2. Сектор «З державної реєстрації» Володимирецької районної державної адміністрації ( далі – Сектор ) є структурним підрозділом Володимирецької районної державної адміністрації.
 3. Сектор у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний голові Володимирецької районній державної адміністрації та заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 4. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Володимирецької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 5. До складу Сектору входять завідувач сектору – державний реєстратор та головний спеціаліст – державний реєстратор.
 6. На посади завідувача Сектору – державного реєстратора та державного реєстратора Сектору призначаються особи, що відповідають вимогам, передбаченими законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншими законодавчими актами. Усі працівники Сектору призначаються та звільняються з посад головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 7. Метою діяльності Сектору є забезпечення виконання повноважень райдержадміністрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 1. Завдання та функції Сектору
 2. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Володимирецької районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Сектору;

4) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції Сектору;

5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

6) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

7) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

8) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності Сектору;

9) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

10) Сектор при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об’єднаннями громадян;

11) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 1. У межах своєї компетенції Сектор у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

2) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно

до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4) забезпечує прийом та видачу документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, надання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

 1. У межах своєї компетенції Сектор у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

2) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) забезпечує прийом та видачу документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням у державній реєстрації;

5) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

 1. Права Сектору
 2. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами .

 1. Організація Сектору
 2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Володимирецької районної державної адміністрації за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією згідно із законодавством про державну службу.
 1. Завідувач Сектору:

1) очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці для працівників;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор;

3) планує роботу Сектору, вносить пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації;

4) розподіляє обов’язки між працівниками, визначає ступінь їх відповідальності;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

8) представляє інтереси Сектору у взаєминах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) видає у межах своїх повноважень розпорядчі документи, організовує та контролює їх виконання;

10) організовує діяльність Сектору, у тому числі, щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

11) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) скликає в установленому порядку наради, проводить семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Сектору;

13) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) завідувач Сектору у разі відсутності державного реєстратора з поважних причин виконує його обов’язки відповідно до посадової інструкції;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Сектор утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації в межах кошторисних призначень.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.
 3. Штатний розпис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації
 1. Відповідальність Сектору
 2. Працівники Сектору несуть відповідальність за належне виконання покладених на Сектор даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
 1. Взаємодія Сектору
 2. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Керівник апарату адміністрації                                                        С. Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97