Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Регламент громадської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням громадської ради

17.02.2015 прот. № 1

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Володимирецькій райдержадміністрації

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Регламент громадської ради при Володимирецькій райдержадміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Володимирецькій райдержадміністрації (далі – громадська рада).
 2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

2.1. Громадська рада інформує Володимирецьку райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність.

2.2. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 1. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3.1. Голова громадської ради має одного заступника, який обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 1. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови) здійснює голова громадської ради.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

5.  Громадська рада працює за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які  вона затверджує.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснює голова громадської ради (або за його дорученням його заступник) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями членів громадської ради.

6.1. План роботи громадської ради на рік затверджує громадська рада на своєму засіданні.

6.2. План роботи громадської ради на квартал затверджує голова громадської ради на основі річного плану.

6.3. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог, викладених у відповідних постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України.

 1. 7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів: чергові засідання громадської ради; засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення); громадську експертизу діяльності райдержадміністрації; громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; заходи в межах проведення райдержадміністрацією консультацій з громадськістю; забезпечення інформування райдержадміністрації та громадськості про діяльність громадської ради; інші заходи в межах повноважень громадської ради.
 2. 8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

8.1. План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 1. 9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
 2. 10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

12. Чергові засідання громадської ради скликає голова громадської ради, а у разі його відсутності – виконуючий обов’язки голови громадської ради. Голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, а також проект порядку денного.

12.1. Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення засідання та проект порядку денного електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

12.2. Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

13.1. Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний термін після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до положень цього Регламенту.

13.2. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалює голова громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

13.3. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

14. Засідання громадської ради проходять відкрито.

14.1. На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

14.2. Уповноважений представник райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

15.1. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонує голова громадської ради.

16.1. Проект порядку денного, запропонований головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу; 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту, ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

17.1. Проекти рішень громадської ради готують та подають члени громадської ради, або/та постійні, тимчасові комісії громадської ради голові громадської ради не пізніше, як за сім днів до початку засідання громадської ради.

17.2. Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради.

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням його заступник.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

19.1. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

19.2. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням наступних вимог:

– на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

– перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликає (проводить) голова лічильної комісії не пізніше, як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюють шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

21.1. Підрахунок голосів при голосуванні здійснює головуючий на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

21.2. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

21.3. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

21.4. Рішення громадської ради підписують голова громадської ради та секретар.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23.Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

23.1. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

– розсилку головою/секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

– встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

узагальнення пропозицій та зауважень;

– підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

– голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

– при застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ КОМІСІЙ, ЕКСПЕРТНИХ ГРУП ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 1. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.
 2. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

25.1. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

 1. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

26.1. Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

 1. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.
 2. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.
 3. Постійну та\або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

 

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ

 1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії райдержадміністрації.
 2. Громадська рада готує та подає райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.
 3. Громадська рада може подати райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.
 4. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухваленні громадською радою рішення.

 

ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
 2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.
 3. Для проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
 4. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 1. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про керівний та персональний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.
 2. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджує громадська рада на своєму засіданні.
 3. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті райдержадміністрації здійснює секретар громадської ради за погодженням з головою громадської ради.
 4. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

40.1. У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

40.2. Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97