Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Регламент РДА

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та  повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами  і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Здійснює на території району заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Формує склад районної державної адміністрації.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади району, сільських, селищних голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Призначає на посади і звільняє з посади першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів, відповідно до статей 10 та 11 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації».

Затверджує  положення  про  апарат місцевої державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи, які мають статус самостійних юридичних осіб публічного права.

Забезпечує організацію складання проектів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку району, організовує реалізацію затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

 

 

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері бюджету.

Забезпечує організацію підготовки проекту та виконання районного бюджету, звітує перед районною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є головним розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління районної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Володимирецької районної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Контролює організацію роботи щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Утворює відповідно до законодавства позабюджетні, цільові, резервні, валютні фонди, затверджує положення про ці фонди.

Вирішує питання об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій та населення їх коштів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

Сприяє здійсненню контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії районної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень видає розпорядження, несе
за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує встановлені законодавством заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які мають статус самостійних юридичних осіб публічного права.

Забезпечує подання інформаційно-аналітичних матеріалів та внесення пропозицій щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Забезпечує  підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики та надає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Організовує підготовку матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Забезпечує узагальнення відомостей щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує,  прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Забезпечує моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовку пропозицій  щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у справі проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує організацію відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства відділи, управління та інші підрозділи районної державної адміністрації. Призначає на

посади та звільняє з посад їх керівників відповідно до Закону України «Про державну службу».

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

У випадках, передбачених законодавством, вносить подання голові облдержадміністрації щодо призначення позачергових виборів депутатів сільської, селищної, районної ради, сільського, селищного голови у разі  порушення ними Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищними радами, їх виконавчими органами та сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист  інформації в райдержадміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Здійснює керівництво територіальною обороною в районі.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законодавством.

Забезпечує належне виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації :

Здійснює керівництво :

 • фінансовим управлінням райдержадміністрації;
 • відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (з питань звернень громадян та юридичних питань);
 • сектором внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;
 • загальним відділом апарату райдержадміністрації (з питань контролю та доступу до публічної інформації);
 • головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації ;
 • головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

Координує діяльність :

 • Володимирецького відділення поліції Варашського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;
 • Варашського міськвідділу Управління Служби безпеки України;
 • Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 • Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату;
 • інспектора управління Західного офісу Держаудит служби в Рівненській області;
 • Володимирецької районної філії Рівненського обласного центру зайнятості;
 • управління Державної Казначейської служби у Володимирецькому районі Рівненської області.

 

Організовує роботу:

 • постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації;
 • комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;
 • постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян у Володимирецькій районній державній адміністрації;
 • громадської ради при райдержадміністрації.

 

Забезпечує зв’язок з :

 • Володимирецьким відділенням Сарненської місцевої прокуратури;
 • районним судом.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника,

заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації

 

Перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації:

 1. Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:
 • виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • підготовки та реалізації районних програм;
 • розробки програм розвитку галузей і сфер економіки;
 • контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;
 • виконання розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;
 • підготовки проектів документів;
 • інших визначених відповідними положеннями повноважень.
 1. Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.
 2. Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, соціально-політичну ситуацію та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень голові облдержадміністрації.
 3. Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та селищних голів, керівників підприємств, установ, організацій.
 4. Дають доручення керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.
 5. Погоджують відрядження та відпустки керівникам відділів, управлінь відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 6. Беруть участь в роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих їм управлінь, а також нарадах в райдержадміністрації та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.
 7. Проводять прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень.
 8. Повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.
 9. Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом функціональних обов’язків та чинним законодавством.
 10. Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами, органами виконавчої влади документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також інших повноважень, що передбачені відповідними положеннями про структурні підрозділи, інші органи державної виконавчої влади згідно функціональних повноважень.
 11. Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.
 12. Мають право підпису документів, інформацій на контрольні документи до облдержадміністрації, її структурних підрозділів відповідно до розподілу функціональних повноважень та взаємозаміщення.
 13. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Рижий Анатолій Петрович

 

Виконує обов’язки голови райдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, в т.ч. на РАЕС, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Уряду України, відповідних розпоряджень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації в галузі оборонної роботи.

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань гуманітарної  регіональної політики. Організовує розроблення програм регіонального розвитку  гуманітарної політики, здійснює контроль за їх виконанням. Координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації регіональної політики.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з інших питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує  роботу закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення. Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізкультури і спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей. Забезпечує розробку  прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Регулює вирішення питань щодо громадських дитячих організацій.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства   про свободу совісті та релігійні організації.

Координує реалізацію Плану заходів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Забезпечує розроблення проектів програм з ефективного використання природних ресурсів та подання відповідним органам пропозицій з цього питання до загальнодержавних планів та програм.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законодавством порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Організовує роботу щодо розроблення та здійснення заходів розвитку лісового і водного господарства.

Координує діяльність відповідних органів щодо розроблення та виконання програм раціонального використання земель, лісів.

Сприяє організації моніторингу земель та землеустрою. Контролює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Погоджує пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

Координує роботу будівельної галузі району. Організовує виконання будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері. Сприяє нарощуванню обсягів житлового будівництва.

Здійснює контроль за виконанням державного замовлення по введенню в дію об’єктів житла та соціально-культурного призначення.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі містобудування. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Сприяє організації  контролю, відповідно до законодавства, за охороною, реставрацією і використанням пам’яток архітектури та містобудування.

Відповідає за встановлення і зміну меж населених пунктів, розглядає і вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі житлово-комунального та шляхового господарства, енергозбереження.

Координує процеси будівництва доріг державного і місцевого значення.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку та реформуванню житлово-комунального господарства, впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує спільно з виконавчими комітетами селищних, сільських рад створення і функціонування об’єднань співвласників житлових будинків.

Організовує роботу щодо створення сільських комунальних підприємств.

Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним, автомобільним транспортом та у послугах зв’язку.

Реалізовує  державну політику щодо енергопостачання. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Відповідно до своїх функціональних повноважень очолює спеціальні комісії та відповідає за ефективність їх роботи.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

Здійснює керівництво :

 • управлінням будівництва та інфраструктури, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;
 • відділом культури і туризму райдержадміністрації;
 • відділом освіти райдержадміністрації;
 • відділом молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Координує діяльність:

 • управління Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі;
 • відділу у Володимирецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;
 • Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 • головного спеціаліста – державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Рівненської області;
 • Володимирецької дільниці ПАТ «Рівнеобленерго»;
 • КП «Агропроменерго»;
 • станційно-лінійної дільниці № 5 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;
 • центру поштового зв’язку № 7 Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • транспортних організацій району;
 • залізничних станцій Антонівка та Рафалівка;
 • філії «Володимирецький райавтодор»;
 • головного спеціаліста Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації;
 • об’єднаного районного військового комісаріату (з питань мобілізації та призову на військову службу);
 • головного державного інспектора ДАБК в Рівненській області по північних районах області;
 • будівельних організацій усіх форм власності в районі;
 • ДП «Володимирецьке лісове господарство»;
 • ДП «Рафалівське лісове господарство»;
 • КНП «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради;
 • КНП «Володимирецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької районної ради;
 • районних засобів масової інформації;
 • профспілкових та інших громадських організацій;
 • релігійних громад;
 • ветеранських організацій;
 • райспоживспілки в частині організації харчування дітей;
 • Володимирецького сектору державної міграційної служби в Рівненській області (з питань громадянства та біженців);
 • аптечної мережі району.

 

Організовує роботу:

 • комісії з проведення інвентаризації радіоактивних відходів;
 • комісії з питань визначення збитків землекористувачам та власникам земельних ділянок при райдержадміністрації;
 • комісії по проведенню інвентаризації порушених земель при видобуванні корисних копалин, в тому числі несанкціонованого видобутку бурштину;
 • комісії з розгляду та запобіганню самочинному будівництву при райдержадміністрації;

 

 

 • комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах при райдержадміністрації;
 • Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону культурної спадщини власниками (користувачами) на земельних ділянках, на яких розміщені об’єкти культурної спадщини та наявності охоронних договорів на ці об’єкти.;
 • районної інвентаризаційної комісії;
 • робочої групи з питань забезпечення дотримання чинного законодавства при організації та здійсненні перевезень пасажирів автомобільним транспортом при райдержадміністрації;
 • постійно діючої комісії по визначенню розміру орендної плати за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів;
 • робочої групи із здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів;
 • робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • комісії з актуалізації містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
  • районної призовної комісії;
  • робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку;
  • районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;
  • районної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу при райдержадміністрації;
  • комісії по дотриманню законодавства в діяльності релігійних організацій, розгляд релігійних питань і взаємовідносин з релігійними громадами при райдержадміністрації;
  • районної комісії з питань сприяння розвитку книговидавничої справи;
  • районної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;
  • районної надзвичайної протиепідемічної комісії;
  • координаційної ради з питань складання районного плану формування освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району;

 

 

 • координаційної ради з розвитку фізичної культури і спорту при райдержадміністрації;
 • спостережної комісії при райдержадміністрації.

 

Заступник голови райдержадміністрації

Ковальчук Наталія Володимирівна

 

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості, розвитку внутрішніх товарних ринків, агропромислового комплексу, соціальної політики.

Забезпечує реалізацію  реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

стан виконання в районі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також інших нормативно-правових актів України
з питань децентралізації;

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності об’єднаних територіальних громад району та співробітництва громад
з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в районі інформаційно-роз’яснювальної роботи з реформування системи місцевого самоврядування, утворення об’єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого самоврядування та шляхів
їх розв’язання, вивчення міжнародного досвіду реформування місцевого самоврядування;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади; підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної, обласної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проектів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Вносить пропозиції щодо реформування системи надання адміністративних послуг.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна, що належить до спільної власності  територіальних громад району.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон, міжнародного співробітництва та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг області, залучення коштів  міжнародної  технічної допомоги.

Сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інвестиційних проектів, виробництва товарів народного споживання, будівельних матеріалів, надання побутових та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики                        у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої
на гарантування продовольчої безпеки.

Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення, а також розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері праці
та зайнятості населення.

Сприяє визначенню для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку сфери соціального захисту, вносить пропозиції з цього питання до проектів програм соціально-економічного розвитку. Здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України з цих питань.

Вносить пропозиції щодо створення фондів соціального захисту громадян, утворених за рахунок коштів бюджету та благодійних надходжень, додаткових гарантій стосовно  соціального захисту населення.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома.

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території району надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю
та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію в районі заходів у сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав
і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися                       без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав                        та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Здійснює координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Володимирецького району та є координатором з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації
в районі.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Очолює та відповідає за ефективність роботи спеціальних комісій відповідно до своїх функціональних повноважень.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації :

 

Здійснює керівництво :

 • відділом економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації;
 • службою у справах дітей райдержадміністрації;
 • районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • управлінням будівництва та інфраструктури, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (з питань евакуації).

Координує діяльність:

 • банків та страхових компаній;
 • відділу статистики у Володимирецькому районі;
 • Володимирецького відділення Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області;
 • Володимирецького об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Рівненської області;
 • Володимирецької районної філії обласного центру зайнятості;
 • ДП «Володимирецьке лісове господарство» в частині виробництва промислової продукції;
 • ДП «Рафалівське лісове господарство» в частині виробництва промислової продукції;
 • Володимирецької райспоживспілки;
 • аптечної мережі в районі, в частині забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;
 • промислових підприємств в районі;
 • перевізників, в частині компенсації витрат обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом, за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

Організовує роботу:

 • ради регіонального розвитку при Володимирецькій районній державній адміністрації;
 • робочої групи з питань впровадження у Володимирецькому районі політики децентралізації;
 • районної тристоронньої соціально-економічної ради;
  • робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень;
  • координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Володимирецького району;
 • районної робочої групи із виявлення та залучення до сплати до місцевих бюджетів платників акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів;
 • районної комісії з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства;
  • районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині заробітної плати, виплати заробітної плати та зайнятості населення;
  • комісії із контролю за призначенням та виплатою всіх видів допомог, пільг та субсидій;
  • робочої групи з питань організації та координації оздоровлення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення району;
  • робочої групи з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • комісії з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних при райдержадміністрації;
 • комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 • робочої групи з питань перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Володимирецького району;
 • районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;
 • районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації;
 • районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
 • комісії з питань розподілу грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, що перебувають на території Володимирецького району;
 • робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців звільнених у запас або відставку);
 • комісії з питань надання матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам та особам, які зараховані на військову службу за контрактом у Збройні Сили України;
 • комісії з надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Володимирецького району;
 • комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;
 • комісії для проведення обстеження житлових приміщень, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • евакуаційної комісії району.

 

Керівник апарату райдержадміністрації

Римарчук Світлана Михайлівна

 

Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань із організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації,  забезпечує  підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої   державної    адміністрації,    організовує    доведення розпоряджень    голови   місцевої   державної   адміністрації   до виконавців,  здійснює  визначені  Законом  України  «Про  державну службу»  повноваження  керівника  державної служби в апараті   місцевої   державної  адміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права), відповідає за стан діловодства, обліку і звітності,  виконує  інші  доручення голови місцевої  державної  адміністрації.

Контролює роботу апарату, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат районної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами  місцевого самоврядування.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату районної державної адміністрації.

Затверджує положення, посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи) працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, які не мають статусу самостійних юридичних осіб публічного права. З питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

Надає пропозиції до проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Забезпечує розроблення регламенту роботи районної державної адміністрації та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Організовує проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, забезпечує надання методичної та  практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи.

Забезпечує складання проектів планів роботи та заходів райдержадміністрації на підставі пропозицій керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Здійснює реалізацію визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення виборів, референдумів.

Здійснює забезпечення належного протипожежного стану у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату райдержадміністрації:

 

Здійснює керівництво:

 • загальним відділом апарату райдержадміністрації (крім питань контролю та доступу до публічної інформації);
 • відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
 • відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.
  • відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (крім питань звернень громадян та юридичних питань);
  • архівним відділом райдержадміністрації.

 

Взаємозаміщення заступників голови та керівника апарату:

В разі відсутності Заміняє
Рижого А. П.

Першого заступника голови райдержадміністрації

Ковальчук Н.В.

Заступник голови райдержадміністрації

Ковальчук Н.В.

Заступника голови райдержадміністрації

Рижий А. П.

Перший заступник голови райдержадміністрації

Римарчук С.М.

Керівника апарату райдержадміністрації

Начальник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації

 

Керівник апарату адміністрації                                                        С. РИМАРЧУК

Поділитися:Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97